ประกาศบริษัท บริษัท ท็อปกัน จำกัด
เรื่อง
นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลผู้สมัครงาน
 


เพื่อให้บริษัท ท็อปกัน จำกัด ("บริษัท") สามารถดำเนินกระบวนการสมัครงานของท่านได้ กรุณาศึกษานโยบายข้อมูล ส่วนบุคคลฉบับนี้อย่างละเอียดก่อนที่ท่านจะให้ข้อมูลการสมัครแก่บริษัท ทั้งนี้ บริษัทรับประกันจะรักษาข้อมูลทั้งหมด ตามมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยโดยสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการประมวลผล
 
ในระหว่างกระบวนการรับสมัครงานของบริษัท บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้สมัครงานจากท่านโดยตรง ตามข้อมูลในใบสมัครงาน ประวัติย่อ (Resume) การสนทนาหรือการสัมภาษณ์ หรืออาจได้รับจากบุคคลอื่นที่ท่านระบุให้ บริษัทสามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึง ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับตัวท่าน ข้อมูลการ ติดต่อ ข้อมูลคุณสมบัติการศึกษา ประวัติการทำงาน รวมถึงข้อมูลความสนใจหรือทักษะอื่นๆของท่าน
 
วัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 
ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของท่านผู้สมัครงานอาจได้รับการเก็บ รวบรวม ใช้และอาจรวมถึงส่งต่อเปิดเผยโดยบริษัทเพื่อ (1) การตรวจสอบยืนยันตัวตน รวมถึงความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลต่างๆที่ท่านให้แก่บริษัท การประเมินความ เหมาะสมของท่านในตำแหน่งงานที่สมัคร รวมถึงการติดต่อประสานงานกับท่านระหว่างกระบวนการรับสมัครงาน และ (2) เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการใบสมัครของท่านในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทในเครือ ได้แก่ บริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด บริษัท จัดหางานจ็อบท็อปกัน จำกัด และ บริษัท ซูเปอร์ รีวิว จำกัด หรือบริษัทอื่นที่มีความเกี่ยวพันกับบริษัทที่อาจมี ตำแหน่งงานที่ว่างและเหมาะสมกับท่านในอนาคต
 
การเปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 
นอกจากนี้ในกรณีที่จำเป็น บริษัทอาจต้องเปิดเผย และ/หรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก ดังนี้ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกระบวนการรับสมัครงานได้อย่างสมบูรณ์ (1) บริษัทในเครือ ได้แก่ บริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด  บริษัท จัดหางานจ็อบท็อปกัน จำกัด และ บริษัท ซูเปอร์ รีวิว จำกัด หรือบริษัทอื่นที่มีความเกี่ยวพันกับบริษัทที่อาจมี ตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับท่าน (2) ผู้ให้บริการตรวจสอบประวัติ หรือ ผู้ให้บริการภายนอกที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรับ สมัครงานของบริษัท และ (3) บุคคลภายนอกอื่นที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคลคของท่าน ให้แก่บุคคลดังกล่าว
 
ระยะเวลาการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 
เว้นแต่ท่านแสดงเจตนาใช้สิทธิต่อบริษัทให้ดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูล หรือให้ทำลายเอกสารที่ท่านให้แก่บริษัทใน ทันที หรือบริษัทว่าจ้างให้ท่านเป็นพนักงานของบริษัท บริษัทสงวนสิทธิในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดของท่านไว้ ตราบเท่าที่บริษัทเห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อการดำเนินกระบวนการรับสมัครงานของบริษัท
 
สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล
 
บริษัทเคารพสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งท่านสามารถติดต่อบริษัทเพื่อ ขอใช้สิทธิของ ท่าน ซึ่งได้แก่ สิทธิในการขอเข้าถึง ขอสำเนา ขอปรับปรุงข้อมูล ขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ขอโอนถ่าย ข้อมูล รวมถึงการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลของท่านเมื่อหมดความจำเป็นได้ โดยติดต่อมาที่ ชื่อ: นายวีรภัทร ฉัตรนิธิกุล เบอร์โทร: 086-770-3108 หรือ อีเมล: weeraphat@topgunthailand.com